Strasbourg Consortium image
Limitations - Necessary in a Democratic Society

Cases

  • Abdulov and Others v. Russia
  • Agga v. Greece (No. 2)
  • Agga v. Greece (No. 3)
  • Agga v. Greece (No. 4)
  • Ahmad v. United Kingdom
  • Ahmet Özkan and Others v. Turkey
  • Al-Nashif v. Bulgaria
  • Animal Defenders International v. United Kingdom
  • Annen v. Germany (nos. 2 to 5)
  • Arrowsmith v. United Kingdom
  • Ashirov and International Memorial v. Russia
  • Avilkina and Others v. Russia
  • Aydin Tatlav v. Turkey
  • Barford v. Denmark
  • Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey
  • Basyrov and Others v. Russia
  • Belcacemi and Oussar v. Belgium
  • Bigea v. Moldova
  • Bremner v. Turkey
  • Buldu and Others v. Turkey
  • Buscarini and Others v. San Marino
  • Buzea v. Romania
  • Chalabi v. France
  • Chapman v. the United Kingdom
  • Christians against Racism and Fascism v. the United Kingdom
  • Dakir v. Belgium
  • Dicle for the Democratic Part of Turkey (DEP) v. Turkey
  • Dogru v. France
  • Dudgeon v. the United Kingdom
  • Dzikowski v. Poland
  • Erbakan v. Turkey
  • Eweida and Others v. United Kingdom
  • Fränklin-Beentjes and CEFLU-Luz da Floresta v. the Netherlands
  • Galloway v. United Kingdom
  • Gavrilovici v. Moldova
  • Gaziyev and Others v. Azerbaijan
  • Giniewski v. France
  • Gridneva v. Azerbaijan
  • Groppera Radio Ag v. Switzerland
  • HADEP and Demir v. Turkey
  • Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church and Others v. Bulgaria
  • Ibragim Ibragimov and Others v. Russia
  • Incal v. Turkey
  • Iskcon and 8 Others v. United Kingdom
  • Jafarov and others v. Azerbaijan
  • Jerusalem v. Austria
  • Kervanci v. France
  • Kimlya, Sultanov, and the Church of Scientology of Niznekamsk v. Russia
  • Klass and Others v. Germany
  • Kokkinakis v. Greece
  • Kolyasnikov v. Russia
  • Konrad and Others v. Germany
  • Krupko and Others v. Russia
  • Kulesh and others v. Russia
  • Ladele and McFarlane v. United Kingdom
  • Laskey, Jaggard and Brown v. United Kingdom
  • Lautsi and Others v. Italy
  • Leyla Şahin v. Turkey
  • Maestri v. Italy
  • Mammadov v. Azerbaijan
  • Mirzayev v. Azerbaijan
  • Mouvement Raëlien Suisse v. Switzerland
  • Murphy v. Ireland
  • National Turkish Union and Kungyun v. Bulgaria
  • Niftaliyev and Others v. Russia
  • Oberschlick v. Austria
  • Odabaşı v. Turkey
  • Olsson v. Sweden
  • Paturel v. France
  • PETA Deutschland v. Germany
  • Phull v. France
  • Prager and Oberschlick v. Austria
  • Pretty v. the United Kingdom
  • Publisher Ezhayev A. K. Ltd v. Russia
  • Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey
  • S.A.S. v. France
  • Şahin v. Turkey
  • Schilder v. Netherlands
  • Schmidt v. France
  • Schönenberger and Durmaz v. Switzerland
  • Schwabe v. Austria
  • Shakirov v. Russia
  • Sheveli and Shengelaya v. Azerbaijan
  • Sindicatul "Păstorul cel Bun" v. Romania
  • Skiba v. Poland
  • Stefanelli v. Italy
  • Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria
  • Sydikova and Orlov v. Russia
  • Tagiyev and Others v. Azerbaijan
  • Taran v. Russia
  • United Christian Broadcasters Ltd v. United Kingdom
  • Valiullin and The Association of Mosques of Russia v. Russia
  • Varela Geis v. Spain
  • Vasilyev and Others v. Russia
  • Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2)
  • VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland
  • Vogt v. Germany
  • X. (Graf) v. Austria
  • X. and Church of Scientology v. Sweden
  • X. v. United Kingdom 6886/75
  • Yazar and Others, for the People's Labour Party v. Turkey
  • Decision or Judgment

  • Dudgeon v. the United Kingdom (Rule 48) - Plenary Judgment [English]
  • Olsson v. Sweden (Rule 50) - Plenary Judgment [English]
  • Buscarini and Others v. San Marino - Grand Chamber Judgment [English]
  • Buscarini et autres c. San Marino - Arrêt de Grande Chambre [French]
  • Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie - Arrêt de chambre [French]
  • Olsson c. Suede (article 50) - Séance plénière [French]
  • Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey - Chamber Judgment [English]
  • Refah Partisi (Partie de la prospérité) et autres c. Turquie - Arrêt de Grande Chambre [French]
  • Iskcon and 8 Others v. The United Kingdom - Admissibility of Application [English]
  • Barfod v. Denmark - Chamber Judgment [English]
  • Barfod c. Danemark - Arrêt de chambre [French]
  • Chapman v. the United Kingdom - Grand Chamber Judgment [English]
  • Chapman c. Royaume-Uni - Arrêt de Grande Chambre [French]
  • Groppera Radio AG and Others v. Switzerland - Plenary Judgment [English]
  • Groppera Radio AG et autres c. Suisse - Séance plénière [French]
  • Leyla Şahin v. Turkey - Chamber Judgment [English]
  • Leyla Şahin c. Turquie - Arrêt de Grand Chambre [French]
  • Oberschlick v. Austria - Grand Chamber Judgment [English]
  • Oberschlick v. Austria - Arrêt de Grande Chambre [French]
  • Prager and Oberschlick c. Autriche - Arrêt de chambre [French]
  • Schonenberger and Durmaz v. Switzerland - Chamber Judgment [English]
  • Schonenberger et Durmaz c. Suisse - Arrêt de Chambre [French]
  • Schwabe v. Austria - Chamber Judgment [English]
  • Schwabe c. Autriche - Arrêt de chambre [French]
  • Vogt v. Germany - Grand Chamber Judgment [English]
  • Vogt c. Allemagne - Arrêt de Grande Chambre [French]
  • Yazar and Others for the People's Labour Party v. Turkey - Chamber Judgment [English]
  • Yazar et autres, pour le Parti du travail du peuple c. Turquie - Arrêt de chambre [French]
  • Leyla Şahin v. Turkey - Grand Chamber Judgment [English]
  • Leyla Şahin c. Turquie - Décision sur la Recevabilité [French]
  • Al-Nashif v. Bulgaria - Chamber Judgment [English]
  • Kimlya, Sultanoz, and the Church of Scientology of Niznekamsk v. Russia - Admissibility of Application [English]
  • Aydin Tatlav c. Turquie - Arrêt de chambre [French]
  • Dogru v. France - Chamber Judgment [English]
  • Kervanci c. France - Arrêt de chambre [French]
  • Giniewski c. France - Arrêt de chambre [French]
  • Giniewski v. France - Chamber Judgment [English]
  • Paturel c. France - Arrêt de chambre [French]
  • Paturel c. France - Décision sur la Recevabilité [French]
  • Aydin Tatlav c. Turquie - Décision Finale sur la Recevabilité [French]
  • Aydin Tatlav c. Turquie - Décision Partielle sur la Recevabilité [French]
  • Kimlya v. Russia - Chamber Judgment [English]
  • Agga v. Greece (No. 2) - Chamber Judgment [English]
  • Erbakan c. Turquie - Arrêt de chambre [French]
  • Skiba c. Pologne - Décision sur la Recevabilité [French]
  • Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria - Chamber Judgment [English]
  • Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2) - Grand Chamber Judgment [English]
  • Ahmet Özkan and Others v. Turkey - Chamber Judgment [English]
  • X. and Church of Scientology v. Sweden - Admissibility Decision [English]
  • Kokkinakis v. Greece - Chamber Judgment [English]
  • Christians against Racism and Fascism v. the United Kingdom - Admissibility Decision [English]
  • X. v. United Kingdom (8160/78) - Admissibility Decision [English]
  • X. v. United Kingdom (6886/75) - Admissibility Decision [English]
  • Laskey, Jaggard and Brown v. United Kingdom - Chamber Judgment [English]
  • Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey - Grand Chamber Judgment (Merits and Just Satisfaction) [English]
  • Maestri v. Italy - Grand Chamber Judgment [English]
  • VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland - Chamber Judgment [English]
  • Murphy v. Ireland - Chamber Judgment [English]
  • United Christian Broadcasters Ltd v. United Kingdom - Admissibility Decision [English]
  • Konrad and Others v. Germany - Admissibility Decision [English]
  • Kimlya v. Russia - Rule 81 Rectification and Final Judgment [English]
  • Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey - Grand Chamber Judgment [English]
  • Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and Others v. Bulgaria (Merits) [English]
  • Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and Others v. Bulgaria (Just Satisfaction) [English]
  • Pretty v. the United Kingdom - Chamber Judgment [English]
  • Incal v. Turkey - Grand Chamber Judgment (Merits and Just Satisfaction) [English]
  • Incal c. Turquie - Arrêt de Grande Chamber (mérits et satisfaction équitable) [French]
  • Chalabi c. France - Arrêt de chambre [French]
  • Schmidt c. France - Arrêt de chambre (au principal et satisfaction équitable) [French]
  • Agga v. Greece (No. 4) - Chamber Judgment [English]
  • Agga v. Greece (N° 3) - Chamber Judgment (Merits and Just Satisfaction) [English]
  • Agga v. Greece No. 2 - Partial Admissisbility Decision [English]
  • Agga v. Greece (N° 3) - Admissibility Decison [English]
  • Agga v. Greece (No. 4) - Admissibilitiy Decision [English]
  • Dicle pour le parti de la démocratie (DEP) c. Tuquie - Arrêt de chambre (Au principal et satisfaction équitable) [French]
  • Odabaşı c. Turquie - Arret de chambre (au principal et satisfaction équitable) [French]
  • Odabaşı c. Turquie - Décision finale sur la recevabilité [French]
  • Arrowsmith v. United Kingdom - Judgment of the Commission (12 October 1978) [English]
  • Chamber judgment Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria 16.12.2004 [English]
  • Bigea v. Moldova - Decision to Strike from the List [English]
  • Mouvement Raëlien Suisse v. Switzerland - Grand Chamber Judgment [English]
  • Mouvement Raëlien Suisse c. Suiisse - Arrêt de Grande Chambre [French]
  • Phull c. France - Décision sur la recevabilité [French]
  • Phull v. France - Admissibility Decision (unofficial English translation) [English]
  • Eweida and Others v. United Kingdom - Fourth Section Judgment [English]
  • Animal Defenders International v. United Kingdom - Grand Chamber Judgment [English]
  • Avilkina and Others v. Russia - Chamber Judgment [English]
  • Sindicatul “Păstorul cel Bun” v. Romania - Grand Chamber Judgment [English]
  • Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie - Arrêt de Grande Chambre [French]
  • Affaire Buldu et autres c. Turquie - Second Section Judgment [French]
  • S.A.S. v. France - Grand Chamber Judgment [English]
  • PETA Deutschland v. Germany - Fifth Section Judgment [English]
  • Gavrilovici v. Moldova - Fourth Section Judgment [English]
  • Schilder v. the Netherlands - Third Section Decision [English]
  • Varela Geis c. Espagne - Third Section Judgment [French]
  • Jerusalem v. Austria - Third Section Judgment [English]
  • Jerusalem c. Autriche - Décision de la Troisième Section [French]
  • Galloway v. the United Kingdom - Admissibility Decision [English]
  • Bremner c. Turquie – Arrêt de la deuxième section [French]
  • Buldu and Others v. Turkey - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice [Turkish]
  • Union nationale turque et Kungyun c. Bulgarie - Arrêt de la Cinquième Section [French]
  • Dakir c. Belgique - Arrêt de la Deuixième Section [French]
  • Belcacemi et Oussar c. Belgique - Arrêt de la Deuxième Section [French]
  • X. v. Austria - Partial Admissibility Decision [English]
  • Annen v. Germany No. 2 - Fifth Section Chamber Judgment [English]
  • Annen v. Germany No. 3 - Fifth Section Chamber Judgment [English]
  • Annen v. Germany No. 4 - Fifth Section Chamber Judgment [English]
  • Annen v. Germany No. 5 - Fifth Section Chamber Judgment [English]
  • Paturel v. France - [Ukrainian Translation] summary by the Lviv Laboratory of Human Rights [Ukrainian]
  • Statement of Facts/Questions to Parties

  • Krupko and Others v. Russia - Statement of Facts and Questions to the Parties [English]
  • Buzea v. Romania - Statement of Facts and Question to Parties [English]
  • Halkın Demokrasi Partisi and Ahmet Turan Demir v. Turkey - Statement of Facts and Questions to the Parties [English]
  • Animal Defenders International v. Unted Kingdom - Statement of Facts and Question to the Parties [English]
  • Ibragimov and Cultural Educational Fund "Nuru-Badi" v. Russia - Statement of Facts and Questions to the Parties [English]
  • Valiullin and The Association of Mosques of Russia v. Russia - Statement of Facts and Questions to the Parties [English]
  • Eweida and Chaplin v. United Kingdom - Statement of Facts and Questions to the Parties [English]
  • Ladele and McFarlane v. United Kingdom - Statement of Facts and Questions to the Parties [English]
  • Bigea v. Moldova - Statement of Facts and Questions to Parties [English]
  • Avilkina and Others v. Russia - Statement of Facts and Questions to the Parties [English]
  • Bremner c. Turquie - Exposé des faits et Questions aux Parties [French]
  • Fränklin-Beentjes and CEFLU-Luz da Floresta v. the Netherlands – Questions to the Parties [English]
  • Vasilyev and Others v. Russia - Statement of Facts [English]
  • Ashirov and International Memorial v. Russia - Statement of Facts [English]
  • Stefanelli c. Italie - Exposé des Faits [French]
  • Taran v. Russia - Statement of Facts / Questions to Parties [English]
  • Mirzayev v. Azerbaijan - Statement of Facts / Questions to Parties [English]
  • Gridneva v. Azerbaijan - Statement of Facts / Questions to Parties [English]
  • Kolyasnikov v. Russia - Question to the Parties [English]
  • Mirzayev v. Azerbaijan - Statement of Facts / Question to the Parties [English]
  • Sheveli and Shengelaya v. Azerbaijan - Statement of Facts / Questions to the Parties [English]
  • Niftaliyev and Others v. Russia - Statement of Facts / Questions to the Parties [English]
  • Gaziyev and Others v. Azerbaijan (no. 49349/12) - Statement of Facts / Questions to Parties [English]
  • Kulesh v. Russia and 3 other applications [English]
  • Sydikova and Orlov v. Russia - Questions to Parties [English]
  • Abdulov and 8 other applications v. Russia [English]
  • Basyrov and 1 other application v. Russia [English]
  • Publisher Ezhayev A. K. Ltd v. Russia - Questions to the Parties [English]
  • Shakirov v. Russia - Questions to the Parties [English]
  • Tagiyev and Others v. Azerbaijan - Statement of Facts / Questions to Parties [English]
  • Jafarov and Others v. Azerbaijan - Statement of Facts / Questions to Parties [English]
  • Mammadov v. Azabaijan - Statement of Facts / Questions to Parties [English]
  • Party or Third-Party Document

  • Written Observations of Third-Party Interveners: The Alliance Defense Fund on Behalf of 32 Members of European Parliament [English]
  • Submissions on Behalf of the National Secular Society in Eweida and Chaplin v the United Kingdom and Ladele and McFarlane v the United Kingdom [English]
  • Submission of the Equality and Human Rights Commission in Eweida and Chaplin v United Kingdom and Ladele and McFarlane v United Kingdom [English]
  • Written Observations of Third Party Interveners: Dr. Jan Carnugursky and The Alliance Defense Fund (in Ladele and McFarlane v. The United Kingdom) [English]
  • Written Submission on Behalf of the International Commission of Jurists, Professor Robert Wintemute, FIDH, and ILGA-Europe in Ladele & McFarlane v. United Kindgom [English]
  • Dzikowski v. Poland - Statement of Facts / Questions to the Parties [English]
  • Court Press Release

  • Chamber judgments concerning France and Turkey - Press release issued by the Registrar 02.05.06 [English]
  • Grand Chamber judgment Leyla Sahin v. Turkey 10.11.05 [English]
  • Chamber judgments Leyla Sahin v. Turkey & Zeynep Tekin v. Turkey 29.06.04 [English]
  • Arrêt de chambre Chalabi c. France 18.09.08 [French]
  • Chamber judgment Chalabi c. France 18.09.08 [English]
  • Chamber judgments Agga v. Greece 13.07.06 [English]
  • Chamber judgment Dicle on behalf of the DEP v. Turkey 10.12.02 [English]
  • Arrêt de chambre Dicle pour le DEP c. Turquie 10.12.02 [French]
  • Chamber Judgments concerning Turkey 10.11.14 [English]
  • Chamber Judgment Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) v. Bulgaria [English]
  • Grand Chamber judgment Mouvement Raëlien Suisse v. Switzerland 13.07.2012 [English]
  • Forthcoming Chamber hearing in four cases concerning freedom of religion [English]
  • Ten requests for referral to the Grand Chamber rejected [English]
  • Television broadcast showing non-blurred image of an individual obtained using a hidden camera entailed a violation of his privacy [English]
  • Refusal of Bulgarian authorities to register an association promoting the rights of the Muslim minority was not “necessary in a democratic society” [English]
  • Judgment Dakir v. Belgium - ban on wearing face in the public areas of three municipalities [English]
  • Judgments Annen v. Germany No. 2 - 5 - accusations by anti-abortion campaigner against doctors not justified [English]
  • Chamber judgment Paturel v. France 22.12.05 [English]
  • Other Court or Tribunal Document

  • Barfod v. Denmark - Report of the Commission [English]
  • Buscarini c. San Marino - Rapport de la Commission [French]
  • Groppera Radio AG et autres c. Suisse - Rapport de la Commission [French]
  • Prager and Oberschlick v. Austria - Report of the Commission [English]
  • Schwabe v. Austria - Report of the Commission [English]
  • Vogt v. Germany - Report of the Commission [English]
  • Yazar et autres, pour le Parti du travail du peuple c. Turquie - Rapport de la Commission [French]
  • Klass and Others v. Germany - Report of the Commission [English]
  • Pronouncement or Press Release

  • Chamber Judgment Giniewski v. France - Press Release [English]
  • Action of the Security Forces in Turkey - Progress Achieved and Outstanding Problems [English]
  • Actions des forces de sécurité en Turquie - Progrès accomplis et problèmes en suspens [French]
  • Affaire Schmidt c. la France - Résolution sur l'exécution de l’arrêt 02.04.09 [French]
  • Case of Schmidt v. France - Resolution concerning execution of the judgment 02.04.2009 [English]
  • Affaire Parti communiste unifié de Turquie et sept autres contre la Turquie - Résolution sur l'exécution des arrêts [French]
  • Case of United Communist Party of Turkey and Seven Other Cases against Turkey - Resolution concerning execution of the judgment [English]
  • Academic Essay

  • Patrick Macklem - Militant Democracy, Legal Pluralism, and the Paradox of Self-determination [English]
  • The Refah Case: Did Islam and Islamism Distract the ECHR from Appraising the Merits of the Case? [English]
  • Refah Revisited: Strasbourg's Construction of Islam [English]
  • News Article, Press Release, or Newsletter

  • European Court of Human Rights Case of Tatlav v. Turkey - by Dirk Voorhoof [English]
  • Grégor Puppinck – Christian employees in the UK: a second class category [English]